GIẢI THƯỞNG VÀ CHỨNG NHẬN

Thứ tư, 06.04.2016

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000 : 2005 .do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cấp 

Giấy chứng nhận hệ thống thực hành sản xuất tốt ( GMP ) do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cấp 

 

 

 

 

 

 

Tags

Đối Tác